OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
obchodní společnosti AZ CARE s.r.o., se sídlem Rooseveltova 577/2, 787 01 Šumperk, identifikační číslo: 01448439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 55768 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vyprodeje24.cz

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Platnost obchodních podmínek a reklamačního řádu
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále též jen „obchodní podmínky“) jsou platné a účinné od 4.7.2023 pro obchodní společnost AZ CARE s.r.o., se sídlem Rooseveltova 577/2, 787 01 Šumperk,  identifikační číslo: 01448439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 55768  (dále jen „prodávající“). Pro třetí osoby vstupující s prodávajícím do závazkových právních vztahů jsou obchodní podmínky účinné okamžikem jejich uveřejnění na webovém rozhraní  internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vyprodeje24.cz. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu, kdy ujednání obsažená v těchto obchodních podmínkách a dále i Sazebník, který je uveřejněn na webovém rozhraní obchodu, jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:


• mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní či jinou smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“ nebo „spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), když případná kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,

• mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“ nebo „podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když případná kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.


1.2.  
Označení kupujícího
Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jen jako kupující. Prodávající a kupující budou označováni společně též jako „smluvní strany“ nebo každý zvlášť též jako „smluvní strana“.

1.3.  
Právní řád
Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

1.4.  
Odchylná ujednání ve smlouvě
Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní či jiné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami. Odchylná ujednání v kupní či jiné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5.  
Jazyk smlouvy
Kupní či jiná smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6.  
Předchozí obchodní podmínky
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, kdy účinky těchto změn či doplnění nastávají uveřejněním příslušného nového znění na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2.     
Uživatelský účet

2.1.  
Založení uživatelského účtu
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.  
Údaje kupujícího
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé.

2.3.  
Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.  
Zrušení uživatelského účtu
Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

2.5.  
Dostupnost uživatelského účtu
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.


3.     
Uzavření kupní smlouvy

3.1.  
Jiné smlouvy
Není-li dále stanoveno v těchto obchodních podmínkách nebo výslovně mezi smluvními stranami ujednáno jinak, ustanovení těchto obchodních podmínek určená pro případ uzavření kupní smlouvy se obdobně použijí též na jiné smlouvy uzavřené mezi smluvním stranami.

3.2.  
Prezentace zboží
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je v souladu s ustanovením § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny za koupi jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, tj. výslovně s ujednáním jiné ceny, než je uvedena u zboží na webovém rozhraní obchodu. Kupující bere na vědomí, že určitý sortiment zboží nemůže být ze své podstaty navrácen prodávajícímu obvyklou poštovní cestou.

3.3.  
Objednávka
Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, tj. údaje o právech kupujícího z vadného plnění i o právech ze záruky a o podmínkách jejich uplatnění. Dále je kupující povinen se před objednáním zboží důkladně seznámit s údaji uvedenými na webovém rozhraní obchodu u zboží, které obsahují cenu zboží zahrnující veškeré daně a poplatky, označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, a v případě, že tyto údaje považuje za nedostatečné, obrátit se s požadavkem na jejich doplnění na prodávajícího. Kupující je dále povinen se seznámit s informacemi uveřejněnými na webovém rozhraní obchodu ohledně podmínek jednotlivých způsobů dopravy a zaplacení ceny objednávaného zboží, které prodávající umožňuje, a o nákladech, které jsou s těmito způsoby dopravy a zaplacení ceny spojené. Na webovém rozhraní obchodu je u zboží uveden údaj o jeho dostupnosti, tj. zda je zboží v dispozici prodávajícího na skladě, případně zda je potřebný určitý delší časový úsek, v němž teprve prodávající naskladní zboží od dodavatele. Objednat přitom může kupující pouze to zboží, u něhož je ohledně dostupnosti uvedeno na webovém rozhraní obchodu, že zboží je "skladem" nebo že je dostupné během určité doby, např. "2-5 dnů", "2-10 dnů" atd., kdy pouze toto zboží má v úmyslu prodávající nabízet k objednání. Učiní-li kupující objednávku na zboží, u které ho je uvedena dostupnost "na dotaz", "doprodáno" nebo "s delším termínem naskladnění", i pokud by bylo zasláno potvrzení objednávky (viz čl. 3.6. obchodních podmínek), smlouva uzavřena nebude, protože toto zboží není prezentováno s úmyslem nabízet je k objednání a následnému uzavření kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář uveřejněný na webovém rozhraní obchodu. Před odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do něj vložil. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto údaje:


• informace o kupujícím, přičemž pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že se jedná o kupujícího podnikatele dle článku 1.1. těchto obchodních podmínek,
• informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,
• informace o požadovaném způsobu doručení zboží a
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále objednávkový formulář obsahující všechny tyto údaje označen jen jako „objednávka“).

3.4.  
Potvrzení objednávky
Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s dalšími údaji a informacemi, s nimiž  se má seznámit, zejména dle článku 3.3. těchto obchodních podmínek, kdy odesláním objednávky se má za to, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou okamžikem odeslání prodávajícímu považovány za úplné, správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.  
Dodatečné potvrzení objednávky
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.  
Uzavření kupní smlouvy
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou ve shodě s článkem 3.4. těchto obchodních podmínek, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (dále též jen „potvrzení objednávky“). Potvrzení objednávky je tedy akceptací objednávky dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a jeho doručením je kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek, vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamaci, vše ve formátu PDF.

3.7.  
Lhůta k expedici zboží
Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky v závislosti na dostupnosti zboží a svých provozních možnostech v co nejkratším termínu. Zboží, které má kupující na skladě, obvykle bývá předáno k přepravě (tj. expedováno) do 2 až 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a v případě, že je zvolena platba bezhotovostně předem převodem na bankovní účet prodávajícího, do 2 až 5 pracovních dnů ode dne, kdy je kupní cena na účet prodávajícího připsána. Pokud expedice zboží v uvedené lhůtě není možná, zejména není zboží prodávajícím naskladněno ve shodě s uváděným údajem o dostupnosti zboží, případně je u zboží uvedeno na webovém rozhraní, že je skladem, avšak při vyřizování objednávky je zjištěno, že zboží na skladě již bylo vyprodáno, potom je předpoklad, že dodací lhůta může být i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Není-li jiného ujednání mezi stranami, je kupní smlouva uzavřena s plným vědomím stran aniž by obsahovala dohodu smluvních stran ohledně konkrétního termínu  dodání zboží.

3.8.  
Rezervace zboží pro osobní odběr
Pokud není sjednáno mezi smluvními stranami jinak, zavazuje se kupující vyzvednout objednávku učiněnou na osobní odběr nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena zpráva o připravenosti zboží k převzetí, a to e-mailem na adresu elektronické pošty, resp. textovou zprávou na číslo mobilního telefonu, kupujícího. V opačném případě má prodávající právo objednávku stornovat, tj. okamžitě ukončit smlouvu (odstoupit od smlouvy), o čemž informuje kupujícího e-mailem na adresu jeho elektronické pošty.

3.9.  
 Zjevně nízká kupní cena
Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase, případně je-li uvedena jako cena za zboží částka 0 Kč či není-li uvedena cena žádná, a to z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího, není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

3.10. Náklady kupujícího související s uzavřením kupní smlouvy
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11.
Změna kupní smlouvy
Po uzavření kupní smlouvy může být tato měněna pouze dohodou stran. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o změnu obsahu kupní smlouvy, kdy kupní smlouva je změněna okamžikem odeslání akceptace, tj. odsouhlasením či potvrzením prodávajícího o provedené změně, na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3.12.
Prodej do zahraničí
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech přepravy, tj. nákladech spojených s balením a dodáním, zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky a Slovenské republiky si prodávající vyhrazuje právo naúčtovat kupujícímu dodatečné náklady za takto vynaloženou dopravu. Zásilky do zahraničí mimo Slovenskou republiku není možno zaslat na dobírku, objednávku je vždy nutno zaplatit dopředu před expedicí zboží bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet (proforma fakturou). V případě, kdy  kupující požaduje při prodeji do zahraničí odpočet DPH, je kupující povinen prodávajícímu doložit Čestné prohlášení o odvedení DPH dle platných předpisů VAT na území kupujícího. Na základě platných smluv s výrobci nebo dovozci může být prodej vybraných produktů, produktových řad nebo značek omezen pouze na území České republiky.

3.13.
 Uzavření darovací smlouvy
Pokud prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy přenechává kupujícímu dárek (dar ve smyslu ustanovení občanského zákoníku), je jeho přijetím mezi smluvními stranami uzavřena darovací smlouva, jejíž platnost a účinnost je přímo závislá na kupní smlouvě. Darovací smlouva obsahuje rozvazovací podmínku, podle které zaniká současně se zánikem kupní smlouvy, zejména pokud kupující spotřebitel využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy podle článku 5.3. obchodních podmínek. Po zániku darovací smlouvy je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat, aby mu vrátil ve lhůtě stanovené v článku 5.3. obchodních podmínek společně s vráceným zbožím také přenechaný dárek ve stavu, v jakém jej od kupujícího obdržel, a není-li toho schopen nebo není-li to možno pro ztrátu, poškození či spotřebování daru, aby mu zaplatil hodnotu dárku odpovídající běžné ceně stejného zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu, a nenabízí-li prodávající toto zboží k prodeji, potom běžné ceně stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase.


4.     
Kupní cena a platební podmínky

4.1.  
Kupní cena
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.  
Způsoby zaplacení kupní ceny
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:


• v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží,
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
• bezhotovostně předem převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2700392518/2010 vedený u Fio banky, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“), přičemž je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu sdělí prodávající; v případě, že je kupujícím zvolen tento způsob zaplacení, potom je zboží expedováno až poté, co je úplná kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží připsána na účet prodávajícího, kdy ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije,
• bezhotovostně v místě doručení zboží prostřednictvím platebního systému přepravce, který tuto službu umožňuje,
• prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou, kdy konkrétní podmínky tohoto způsobu placení budou sjednány ad hoc.


4.3.   Splatnost kupní ceny
V případě platby v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího či v případě platby na dobírku nebo bezhotovostně v místě doručení zboží prostřednictvím platebního systému přepravce je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro případ, že kupní cena nebude ve lhůtě uvedené v předchozí větě uhrazena, zaniká kupní smlouva bez dalšího marným uplynutím této lhůty. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4.  
Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny
I pokud byl zvolen jiný způsob platby, než je bezhotovostní platba předem na účet prodávajícího, je prodávající v odůvodněných  případech oprávněn, zejména pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.5.) nebo odůvodňuje-li to mimořádná výše nákladů přepravy či ceny zboží, požadovat zaplacení části, ale i celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Jestliže za situace popsané v předchozí větě kupující na požadavek prodávajícího nepřistoupí, tj. tento výslovně neakceptuje či případně nejedná s ním v souladu, prodávající má právo bez dalšího od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5.   Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura je kupujícímu vystavena při osobním odběru zboží v momentě zaplacení kupní ceny, při zasílání zboží přepravní službou je faktura součástí zásilky nebo je kupujícímu zaslána na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Není-li dohodnuto jinak, slouží faktura i jako dodací list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

4.6.  
Slevy
Případné slevy z kupní ceny za zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.


5.     
Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.  
Odstoupení od smlouvy
Kterákoliv ze smluvních stran může za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami či sjednanými smlouvou od smlouvy bez dalšího odstoupit, a to výslovně i tehdy, pokud neuvede či nemá k tomuto žádný důvod. Právo odstoupit od smlouvy kupujícím spotřebitelem, byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), přitom upravuje článek 5.3. těchto obchodních podmínek. Pro případ odstoupení od smlouvy prodávajícím nebo je-li kupující podnikatel, odstoupení dle tohoto článku vyžaduje ke své platnosti, aby bylo učiněno v písemné formě. Kupující spotřebitel může odstoupení dle tohoto článku učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Písemná forma je zachována i při odstoupení učiněném elektronickými prostředky, zejména e-mailem, kdy ke své platnosti však i při odstoupení prostřednictvím elektronických prostředků je nutné písemnost elektronicky podepsat ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, kdy za elektronický podpis dostatečně identifikující jednající osobu považuje prodávající i pouhé připojení jména a příjmení osoby za situace, že e-mail s písemným jednáním bude prodávajícímu zaslán z adresy elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském účtu či v objednávce (dále též jen „elektronický podpis“). Kupující podnikatel může podle tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než prodávající předá objednané zboží k přepravě pro kupujícího podnikatele, a v případě, že pro něj zboží není přepravováno do místa určení, ale přebírá si je osobně u prodávajícího, může od smlouvy odstoupit až do okamžiku, než si od prodávajícího převezme zboží. Takto od smlouvy odstoupit kupující podnikatel nemůže, bylo-li zboží dle jeho požadavků pro něj již speciálně upraveno či k provedení úprav již bylo přistoupeno. Ujednání obsažená v předchozích dvou větách se užijí stejně pro případ odstoupení kupujícím spotřebitelem, s nímž nebyla smlouva uzavřena distančním způsobem. Prodávající smí dle tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bude zboží dodáno kupujícímu či převzato kupujícím. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší a smluvním stranám vzniká povinnost vrátit si veškerá vzájemně poskytnutá plnění, a to nejdéle ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od odstoupení, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Jestliže kupující platně odstoupil od smlouvy dle ujednání v tomto článku, avšak v souvislosti s plněním smlouvy prodávajícímu již vznikly náklady, je kupující povinen mu je nahradit. Strana, která od smlouvy hodlá odstoupit, je povinna tak učinit bezodkladně, a to z důvodu šetření práv druhé strany.

5.2.   Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit
Spotřebitel ve shodě s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku má právo od smlouvy odstoupit (k tomuto právu více v článku 5.3. těchto obchodních podmínek), avšak v případě určitých smluv tohoto práva využít nelze. Kupující spotřebitel tímto bere výslovně na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
k) uzavírané na základě veřejné dražby jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

5.3.  
Odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy do 14 dnů
Nejedná-li se o některý případ uvedený v článku 5.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží:
a) ode dne převzetí zboží, jedná-li se o kupní smlouvu,
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
d) ode dne uzavření smlouvy v ostatních případech.
Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem se má za zachovanou, jestliže v jejím průběhu kupující spotřebitel odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Lhůta začíná běžet následující den po skutečnosti určující její počátek (kterou může být např. to, že kupující spotřebitel převzal zboží). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel vyplnit a odeslat vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na webovém rozhraní  internetového obchodu, ke stažení zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat v písemné formě v listinné podobě na adresu provozovny VYPRODEJE24.CZ, Polní 46, 789 61 Bludov nebo též v elektronické podobě opatřenou elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, na e-mailovou adresu prodávajícího: reklamace@vyprodeje24.cz.

5.4.   Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy dle článku  5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na adresu jeho provozovny VYPRODEJE24.CZ, Odstoupení od KS, Polní 46, 789 61 Bludov. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Zboží by měl kupující spotřebitel pro případ odstoupení od smlouvy vrátit kompletní, nepoškozené a bez zjevných známek užívání, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, čisté,  v hodnotě a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, kdy bude kupující spotřebitel zasílat zboží, ohledně kterého odstupuje, přepravním službou, měl by jej ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

5.5.   Posouzení vráceného zboží prodávajícím
Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 5.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.6.  
Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele z důvodu plnění povinností dle kupní smlouvy, tj. zaplacenou kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním kupujícímu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. V hotovosti se dle tohoto článku kupní cena vrací kupujícímu spotřebiteli v místě sídla či provozovny prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Jestliže však kupující spotřebitel zapříčiní, že při takto sjednaném jiném způsobu vrácení kupní ceny ke splnění povinnosti prodávajícího nedojde (např. si kupující spotřebitel nevybere finanční prostředky poskytnuté mu poukázkou), veškeré další náklady na opětovné vrácení kupní ceny jdou k tíži kupujícího spotřebitele. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy dle článku 5.3., prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.  
Právo prodávajícího na náhradu za snížení hodnoty zboží
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.3. obchodních podmínek odpovídá prodávajícímu dle § 1833 občanského zákoníku za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím.


6.     
Přeprava a dodání zboží

6.1.  
Způsob odevzdání zboží
Způsob přepravy zboží pro kupujícího, je-li zvoleným místem plnění jiná adresa, než je adresa provozovny prodávajícího, určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností přepravy nabízených prodávajícím. Je-li kupujícím podnikatel, okamžikem předání zboží dopravci k přepravě kupujícímu podnikateli je prodávajícím splněna jeho povinnost zboží odevzdat. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, aniž by mu byl tento způsob přepravy a dopravce prodávajícím nabídnut, kupující nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy a okamžikem předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího se má zboží za odevzdané ve smyslu ustanovení § 2159 odst. 2 občanského zákoníku, i pokud je kupujícím spotřebitel, kdy od tohoto momentu nese kupující riziko, nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží. Jinak splní svou povinnost odevzdat zboží prodávající tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění, které je adresou provozovny prodávajícího, a včas to kupujícímu oznámí, a v případě, kdy je zboží odesláno pro kupujícího, okamžikem, kdy je zboží předáno dopravcem kupujícímu nebo jím určené osobě.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupujícím zvoleného dopravce, a to zejména v případech, kdy s ohledem na objektivní okolnosti nelze zásilku zvoleným způsobem doručovat (např. nadrozměrné a těžké zásilky). Prodávající garantuje kupujícímu zachování ceny za dopravu.

6.2.   Opakované dodání zboží
Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.3.  
Nepřevzetí zboží
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží na místo mimo provozovnu prodávajícího určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při předání dopravcem. Nepřevezme-li kupující zboží při předání dopravcem, poruší tím důležitou povinnost dle smlouvy, v takovém případě vzniká právo prodávajícího na úplatu za uskladnění ve sjednané výši, jinak v obvyklé výši, a prodávající je dále oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která je tvořena minimálně účelně vynaloženými náklady spojenými s přepravou, balením a souvisejícími administrativními náklady. Nárok na úplatu za skladné sjednaný v předchozí větě nevylučuje právo prodávajícího domáhat se po kupujícím náhrady škody.

6.4.   Převzetí a kontrola zboží kupujícím
Při osobním převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen na základě dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží důkladně zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho úplnost, kompletnost a nepoškozenost.
Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat:


• na základě přepravního listu stav zásilky, zejména počet balíků a nepoškozenost přepravního obalu. V případě shledání jakýchkoliv závad tyto zapsat do přepravního listu stvrzujícího převzetí zásilky,
• na základě dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží  úplnost, kompletnost a nepoškozenost zboží. Není-li kupujícímu ze strany přepravce tato kontrola umožněna při převzetí zásilky, je povinen ji učinit téhož dne, kdy zásilku převzal.


Neobdržel-li kupující spolu se zbožím dodací list, fakturu, či jiný doklad o zakoupení zboží, měl by si jej neprodleně od prodávajícího vyžádat mimo jiné právě za účelem překontrolování úplnosti zásilky, neboť chybějící dodací list, faktura či jiný doklad o zakoupení zboží může signalizovat, že část zásilky nebyla dodána.
Nese-li prodávající nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží až do okamžiku převzetí zboží od dopravce kupujícím, neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku nemusí kupující od dopravce převzít, je však povinen toto zaznamenat do přepravního listu zásilky a neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adresu reklamace@vyprodeje24.cz spolu s uvedením čísla objednávky.
Pokud kupující zásilku převezme a při kontrole zboží zjistí jakékoliv nesrovnalosti (rozpor s kupní smlouvou - zjevné vady), je povinen toto neprodleně (nejpozději do druhého pracovního dne) oznámit dopravci, sepsat s ním zápis o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu e-mailem na adresu reklamace@vyprodeje24.cz spolu s uvedením čísla objednávky. Prodávající doporučuje kupujícímu pořídit fotodokumentaci vady, přepravního obalu včetně vnitřního balení zásilky, etikety s číslem zásilky a tyto přiložit k zápisu o škodě.
Do doby sepsání zápisu o škodě s dopravcem a jeho předání prodávajícímu je kupující povinen se zásilkou jako celkem nijak nemanipulovat a zachovat její veškeré přepravní obaly. Při vyřizování reklamace se kupující zavazuje poskytnout prodávajícímu i dopravci veškerou potřebnou součinnost a na jejich žádost zásilku či poškozené zboží vydat a případně i zpětně převzít. U reklamací vyřízených výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží je k likvidaci předmětu reklamace (poškozeného zboží) potřebný předchozí souhlas, který je oprávněn kupujícímu udělit výhradně prodávající.
Nebezpečí škody a nahodilé zkázy na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, a to při osobním odběru v místě provozovny prodávajícího podpisem dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží a při převzetí od dopravce podpisem přepravního listu, nepřešlo-li nebezpečí v souladu s článkem 6.1. již dříve. Dodatečná reklamace neúplnosti, nekompletnosti nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


7.     
Odpovědnost za vady zboží (reklamační řád)

7.1.  
Odpovědnost prodávajícího za vady
Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a v případě, že kupujícím je spotřebitel, též ustanoveními § 2161 a násl. občanského zákoníku.

7.2.  
Vadné plnění
Zboží je vadné, není-li odevzdáno prodávajícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, stejně tak vady v dokladech nutných pro užívání věci a právní vady. Právní vadu má přitom zboží tehdy, uplatňuje-li k němu právo třetí osoba a kupující o tomto právu třetí osoby nevěděl či nemohl vědět. Prodávající rovněž plní vadně, ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady nebo že se zboží hodí k určitému účelu, a dále tehdy, zcizí-li věc neoprávněně jako svoji. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo pokud kupujícího výslovně ujistil, že zboží takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

7.3.  
Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při přechodu nebezpečí na kupujícího nemá vady, byť se tyto vady projeví až později, a dále že u zboží později nevznikne vada způsobená porušením povinností prodávajícího; je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku  od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající též za to, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal, zboží
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodné k účelu, pro který je kupující spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Prodávající v případě, že kupujícího spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť neupozornil, že se některá vlastnost zboží liší, a kupující spotřebitel s tímto při uzavírání smlouvy výslovně nesouhlasil, odpovídá rovněž kupujícímu spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností
a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; prodávající není vázán veřejným prohlášením dle předchozí věty, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující spotřebitel rozumně očekávat, a
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7.4.   Záruka za jakost
Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího jako poskytovatele záruky, že kupujícího - bez ohledu na to, zda je spotřebitelem či nikoliv - uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo je opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruku za jakost lze sjednat ve smlouvě nebo ji může prodávající převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti na obalu. U zuživatelné věci se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použít. Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy, přičemž je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.
Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odeslána, běží od dojití zboží do místa určení. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce, resp. záruční list, různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Uvede-li se v prohlášení o záruce, resp. záručním listě záruční doba delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
Záruka za jakost se výslovně nevztahuje na případy, kdy vada na zboží vznikla:

• mechanickým poškozením,
• běžným opotřebením,
• nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, zanedbanou péčí (např. ložiska),
• v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,
• nesprávným užíváním, v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
• užíváním v rozporu s návodem k použití, pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
• neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, instalací a obsluhou,
• nedovolenými zásahy do výrobku,
• přepětím elektrické sítě,
• vyšší mocí.

Odpovědnost prodávajícího se dále nevztahuje na vady kryté zárukou za jakost u zboží prodávaného za nižší cenu pro tyto vady, a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze je prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající kupujícího upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.
Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

7.5.   Lhůta pro uplatnění práv z vad zboží
Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Dobu dle předchozí věty nelze smluvně zkrátit; to však neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu až na jeden (1) rok při koupi již použitého spotřebního zboží. Soud právo z vady spotřebiteli přizná i v případě, že vada nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující spotřebitel při dostatečné péči zjistit.
Kupující podnikatel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době šesti (6) měsíců od převzetí, právo z vadného plnění může kupující podnikatel uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Nevytkl-li kupující podnikatel vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět.
Doba pro vytknutí vady začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu reklamace, po kterou kupující nemůže zboží užívat, tedy od dne následujícího po vytknutí vady do dne, kdy byl kupující o úspěšném vyřízení reklamace informován. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová doba pro vytknutí vady.
Před prvním použitím zboží kupujícím doporučuje prodávající kupujícímu důkladně prostudovat záruční podmínky a návod na použití a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží.

7.6.   Práva kupujícího podnikatele z vadného plnění při podstatném porušení smlouvy
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7.3. obchodních podmínek, tj. není-li bez vad dle článku 7.2. obchodních podmínek, má kupující podnikatel v případě, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy, právo:
a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou zboží,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu podnikateli, že vady neodstraní, může kupující podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující podnikatel prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Nezvolí-li kupující podnikatel své právo včas, má práva z vadného plnění jako v případě, kdy vada nepředstavuje podstatné porušení smlouvy. Neoznámil-li kupující podnikatel vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit. Do odstranění vady nemusí kupující podnikatel platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující podnikatel věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující podnikatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující podnikatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.7.   Práva kupujícího podnikatele z vadného plnění při nepodstatném porušení smlouvy
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7.3. obchodních podmínek, tj. není-li bez vad dle článku 7.2. obchodních podmínek, má kupující podnikatel v případě, kdy vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, právo:
a) na odstranění vady, nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Kupující podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Dokud kupující podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu podnikateli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu podnikateli, že vady neodstraní, může kupující podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Při dodání nové věci vrátí kupující podnikatel prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Neoznámil-li kupující podnikatel vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit. Do odstranění vady nemusí kupující podnikatel platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující podnikatel prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující podnikatel věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující podnikatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující podnikatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.8.  
Práva kupujícího spotřebitele z vadného plnění
Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, kupující spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může kupující spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující spotřebitel zboží koupil.
Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil, nebo k odstranění vady nepřevzal prodávající zboží na vlastní náklady nebo neprovedl demontáž vadné věci či montáž opravené nebo nové věci anebo neuhradil náklady s tím spojené.
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího spotřebitele.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující spotřebitel obdržel.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.9.  
Potvrzení o rozsahu a době práv z vadného plnění
Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy ani jiné potvrzení o rozsahu a době práv z vadného plnění, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží u prodávajícího (faktura, dodací list atp.).

7.10.
Vady zboží prodávaného za nižší cenu nebo vady použitého zboží
Má-li zboží vadu, za níž prodávající ze zákona zodpovídá, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Zboží prodávané za nižší cenu nebo zboží použité je pouze zboží, které je prodávajícím takto zřetelně označeno ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce a je prodáváno za cenu nižší, než je obvyklá cena zboží bez vad, zejména z důvodu nepodstatného mechanického poškození, které nemá vliv na funkci a užitné vlastnosti zboží nebo z důvodu poškození či znečištění obalu zboží. U zboží použitého je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí.

7.11.
Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy
Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

7.12.
Opakované vyskytnutí vady po opravě
Za „opakované vyskytnutí vady po opravě“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považuje výskyt vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady nebo výskyt čtvrté libovolné vady.

7.13.
Větší počet vad
Za „větší počet vad“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

7.14. Odstranitelné vady
Za „odstranitelné vady“ se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.15.
Neodstranitelné vady
Za „neodstranitelné vady“ se považují takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.16.
Přechod práv z vadného plnění
Odpovědnost za jakost a práva a povinnosti z vadného plnění jsou obsahem  závazkového právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Tento závazkový právní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím a s převodem vlastnického práva ke zboží nepřechází tato práva a povinnosti na nového kupujícího.

7.17.
Odstranění vad zboží třetími osobami
Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny, kdy ustanovení § 2108 občanského zákoníku se výslovně ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím neužije.

7.18.
Odpovědnost prodávajícího za vady darů
Pokud má dar dle článku 3.13. obchodních podmínek vady, na které nebyl kupující jakožto obdarovaný upozorněn, je oprávněn zboží pouze vrátit zpět prodávajícímu, přičemž nemůže využít jakýchkoliv jiných ustanovení, která se týkají vad zboží při uzavření kupní smlouvy, tj. zejména se nemůže domáhat výměny zboží, jeho opravy nebo slevy.

7.19.
Uplatnění reklamace
Práva kupujícího z vad (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny VYPRODEJE24.CZ, Reklamace, Polní 46, 789 61 Bludov. Je-li však uvedena třetí  osoba  určená k opravě zboží (autorizovaný servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
Kupující při uplatnění reklamace předá reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží (např. kabely pro spuštění). Prodávající není zodpovědný za data, uložená na/v reklamovaném zboží, proto důrazně doporučuje průběžně zálohovat všechna data.
Prodávající doporučuje kupujícímu, aby k reklamovanému zboží přiložil:


• kopii dokladu o zakoupení zboží (faktura) či jiným vhodným způsobem doložil záruku zboží;

prodávající výslovně upozorňuje, že jelikož doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list) je jedním z dokladů, vydávaných spotřebiteli až na jeho žádost povinně (viz ustanovení § 16 zákona o ochraně spotřebitele), nepodmiňuje prodávající úspěšnost reklamace kupujícím spotřebitelem doložením tohoto dokladu, kdy koupi zboží spotřebitelem u prodávajícího lze doložit i jinak,

• podrobný popis závady,

• dostatečné kontaktní informace, zejména zpáteční adresa, telefon, e-mail.

Pro uplatnění reklamace může kupující použít vzorový formulář, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, ke stažení zde.
V případě, kdy bude kupující zasílat reklamované zboží přepravním službou, měl by je ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.
Při uplatnění reklamace obdrží kupující nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení kupující požaduje a to na kontaktní e-mail bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno hned.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k identifikaci závady i původu zboží a v případě chybějících náležitostí je na základě výzvy doplnit. V opačném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace pro nesoučinnost. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná běžet až doplněním chybějících náležitostí. 
Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

7.20.
Vyřízení reklamace
Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci (tj. o tom, zda reklamace bude vyřízena či zda bude zamítnuta) ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

• v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
• v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
• případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
O stavu vyřízení reklamace se může kupující informovat e-mailem na adrese reklamace@vyprodeje24.cz.
Prodávající v uvedené lhůtě pro vyřízení reklamace vydá, případně zašle, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně zdůvodnění jejího zamítnutí (dále též jen „reklamační protokol“).
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejdéle však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty, ve které je vadu třeba vytknout pro uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby tak učinil nejlépe e-mailem na adresu reklamace@vyprodeje24.cz spolu s uvedením čísla reklamace a naskenovaným dokladem o zaplacení nákladů.

7.21.
Vyzvednutí reklamace
O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, SMS nebo telefonicky. Pokud kupující zaslal k reklamaci zboží dopravcem, je zpět po vyřízení reklamace automaticky zasláno zboží na adresu kupujícího. Ujednání článku 6.4. obchodních podmínek se uplatní i v případě převzetí zboží od dopravce po vyřízení reklamace.
Při převzetí zboží z reklamace je kupující povinen zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho kompletnost a soulad s reklamačním protokolem. Veškeré nesrovnalosti je třeba bezodkladně vytknout prodávajícímu. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
Zboží z vyřízené reklamace je kupující povinen převzít v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží  po opravě převzít. V případě, kdy kupující zboží v uvedené lhůtě nevyzvedne, případně si zboží nepřevezme při zaslání zboží zpět po vyřízení reklamace od dopravce, vzniká prodávajícímu nárok na úplatu za uskladnění ve sjednané výši, jinak v obvyklé výši. Nárok na úplatu za skladné sjednaný v předchozí větě nevylučuje právo prodávajícího domáhat se náhrady škody. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Bylo-li zboží z vyřízené reklamace kupujícímu odesláno na jeho adresu a zásilku kupující nepřevezme, bude uloženo k osobnímu vyzvednutí u prodávajícího při zachování podmínek pro jeho vyzvednutí a opětovně bude zasláno jen na náklady kupujícího. 
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

8.     
Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  
Výhrada vlastnictví a zvláštní garance a záruky
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy je zboží převzato či dodáno, avšak jen za podmínky, že je nejpozději v tomto okamžiku zcela zaplacena celá kupní cena. Nebezpečí škody na zboží však přechází již okamžikem jeho převzetí kupujícím či dodání kupujícímu, nepřešlo-li v souladu se smlouvou či těmito obchodními podmínkami již dříve.
Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů.

8.2.   Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.

8.3.  
Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího spotřebitele
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@vyprodeje24.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případech, kdy není dána zákonem o ochraně spotřebitele či jiným právním předpisem příslušnost jiného orgánu, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4.  
Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (prorogační doložka)
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.

8.5.  
Živnostenské oprávnění
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.6.  
Autorské právo
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.7.  
Užívání webového rozhraní obchodu
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.8.  
Informace uvedené na webových stránkách
Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.9.   Odpovědnost prodávajícího
Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.10.
Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikateli
V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

8.11.
Nebezpečí změny okolností
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.12. Postoupení pohledávek a závazků
Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

9.     
Doručování

9.1.  
Forma a způsob doručování
Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

9.2.  
Okamžik doručení
V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva doručena převzetím zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

10. Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů (GDPR)
Prodávající jako správce osobních údajů (dále též jen „správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též jen „nařízení“), informuje kupující (dále též jen „subjekt údajů“) o tom, že:

• osobní údaje subjektu údajů, které budou správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví,
• důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH,
• při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
• správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení. Osobní údaje subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému subjektem údajů, a dále osobám, které správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s nařízením.


11.    Závěrečná ustanovení

11.1.
Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami
Registrací kupujícího na webové stránce nebo odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

11.2.
Možnost zápočtu
V souladu s ustanoveními § 1982 a násl. občanského zákoníku dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, tedy mimo jiné i peněžité plnění, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé smluvní strany. 

11.3.
Salvátorská klauzule
Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

11.4.
Archivace kupní smlouvy
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.5.
Přílohy obchodních podmínek
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamaci zboží.

11.6.
Platnost ujednání po zániku smlouvy
Ujednání smluv, jejichž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a Sazebník, z nichž vyplývá, že jimi mají být smluvní strany vázány též v případě ukončení smlouvy, zůstávají v platnosti i nadále. Výslovně tak pro případ ukončení smlouvy zůstávají v platnosti zejména ujednání smluvních stran o smluvních pokutách, poplatcích za upomínky a skladném, tj. o nárocích prodávajícího pro případ nesplnění povinnosti kupujícím.

11.7. Kontakt
Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: VYPRODEJE24.CZ, Polní 46, 789 61 Bludov, adresa elektronické pošty obchod@vyprodeje24.cz, telefon +420 773 775 333.
 

V Šumperku dne 4.7.2023                                                                                                                                  
 
AZ CARE s.r.o.
 

Přílohy obchodních podmínek:
 
  1. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a uplatnění reklamace, ke stažení zde.